Nařízení rady (ES) č. 2100/94

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech společenství
11.6.2008 Nařízení komise (ES) č. 1768/95 zobrazit dokument [93kB]

Nařízení komise (ES) č. 2605/98

Úřední věstník L 328 , 04/12/1998 S. 0006 - 0007

Nařízení Komise (ES) č. 2605/98

ze dne 3. prosince 1998,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1768/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), ve znění nařízení (ES) č. 2506/95 [2], a zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k tomu, že článek 14 základního nařízení stanoví odchylku od odrůdového práva Společenství za účelem zabezpečení zemědělské výroby (zemědělská výjimka);

vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1768/95 [3] stanovilo podmínky pro účinnost této odchylky a ochranu oprávněných zájmů šlechtitele a zemědělce;

vzhledem k tomu, že tehdy nebylo možné stanovit výši přiměřené úhrady, která má být v rámci uvedené odchylky placena;

vzhledem k tomu, že uvedené nařízení však stanoví, že má být co nejrychleji stanovena počáteční výše úhrady společně se zásadami pro následné úpravy;

vzhledem k tomu, že mezitím byly v řadě členských států uzavřeny dohody mezi organizacemi šlechtitelů a zemědělců, které se mimo jiné týkají i výše úhrad;

vzhledem k tomu, že je třeba zajistit, aby dohody v dotyčných oblastech a pro dotyčné druhy platily jako pokyny Společenství pro stanovení výše úhrad;

vzhledem k tomu, že v případě oblastí a druhů, pro které uvedené dohody neplatí, činí úhrada v zásadě 50 % částky účtované za licenční výrobu rozmnožovacího materiálu a její výše se pohybuje v příslušném pohyblivém rozpětí, pokud je toto rozpětí stanoveno pro oblast vnitrostátních odrůdových práv;

vzhledem k tomu, že výše úhrad bude nejpozději do dne 1. ledna 2003 přezkoumána;

vzhledem k tomu, že je vhodné podporovat rychlé uzavírání dalších dohod mezi organizacemi šlechtitelů a zemědělců pro oblasti nebo druhy, na které se dosud nevztahují, jsou-li tyto dohody již ve stadiu přípravy; že výše úhrad, která je nižší než u výše uvedených úhrad a platí jen po omezenou dobu, může vést některé organizace k co nejrychlejšímu uzavření dohod;

vzhledem k tomu, že byla konzultována Správní rada Odrůdového úřadu Společenství;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro odrůdová práva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 5 nařízení Komise (ES) č. 1768/95 se doplňují tyto odstavce, které zní:

4. Pokud je v případě odstavce 2 stanovena výše úhrady dohodami mezi organizacemi držitelů odrůdových práv nebo zemědělců s účastí organizací zpracovatelů nebo bez nich na úrovni, která ve Společenství existují na úrovni Společenství nebo na úrovni celostátní či regionální, používají se dohodnuté částky v dotyčných oblastech a pro dotyčné odrůdy jako pokyny pro stanovení úhrady, pokud byly tyto částky a související podmínky písemně oznámeny Komisi zplnomocněnými zástupci dotyčných organizací a zveřejněny v "Úředním věstníku" vydávaném Odrůdovým úřadem Společenství.

5. Pokud v případě odstavce 2 neexistuje žádná dohoda ve smyslu odstavce 4, činí úhrada 50 % částky účtované za licenční výrobu rozmnožovacího materiálu podle odstavce 2.

Pokud však členský stát oznámil Komisi před 1. lednem 1999 blízké uzavření dohody ve smyslu odstavce 4 mezi dotyčnými organizacemi na celostátní nebo regionální úrovni, činí úhrada pro dotyčnou oblast a pro dotyčný druh 40 % místo výše uvedených 50 %; to platí pouze pro zemědělskou výjimku uplatněnou před provedením této dohody a nejpozději do 1. dubna 1999.

6. Pokud zemědělec v případě odstavce 5 využil během dotyčného období zemědělskou výjimku pro více než 55 % veškerého materiálu potřebného k produkci dotyčné odrůdy, odpovídá výše úhrady pro dotyčnou oblast a druh výši, která by platila pro tuto odrůdu, kdyby byla v dotyčném členském státě chráněna jeho vnitrostátním režimem odrůdových práv, pokud existuje vnitrostátní režim, který uvedenou výši stanovil a přesahuje-li tato výše 50 % částky účtované za licenční výrobu rozmnožovacího materiálu podle odstavce 2. Pokud nebyly uvedené výše stanoveny v rámci vnitrostátního režimu, použije se odstavec 5 bez ohledu na poměr použití.

7. Nejpozději do 1. ledna 2003 bude přezkoumán odst. 5 první pododstavec a odstavec 6 na základě zkušeností získaných při provádění tohoto nařízení a na základě vývoje poměru podle odstavce 3 za účelem případných úprav těchto ustanovení k 1. červenci 2003, a zavést nebo stabilizovat takto rozumný poměr podle odstavce 3 v celém Společenství nebo jeho části."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


V Bruselu dne 3. prosince 1998.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.

[2] Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 3.

[3] Úř. věst. L 173, 25.7.1995, s. 14.